Alicja Fiderkiewicz

(Source korsosanockie.pl retrieved 6th March 2023) Go to English translation

alicja poland review 2023

Piękną tradycją Międzynarodowego Forum Pianistycznego jest specjalny koncert poświęcony zmarłej w 2011 roku Tatianie Shebanowej. Jest to wielki hołd środowiska muzycznego dla tej wybitnej pianistki, a także sanockich melomanów, którzy Jej zawdzięczają, że Forum trwa, rozwija się, ubogacając polską kulturę. W tym roku zaszczytu wystąpienia w koncercie „Tatiana Shebanova in memoriam” dostąpiły: wielka polska pianistka zamieszkała w Wielkiej Brytanii ALICJA FIDERKIEWICZ oraz wspaniały duet fortepianowy HYO & HYUK LEE z Korei Południowej.

Wspominając Tatianę Shebanovą red. Adam Rozlach podkreślił jak bardzo była związana z Sanokiem i budzącym się do życia Forum, jak cieszyły ją kolejne jego edycje. Niestety, odeszła 1 marca 2011 roku, ale pozostawiła ten projekt w dobrych rękach, patronując mu z Niebios.

W tym roku zaproszenie do udziału w koncercie przyjęła ALICJA FIDERKIEWICZ, co jest o tyle wyjątkowe, że artystka, studiując w Konserwatorium Moskiewskim, znała się z Tatianą Shebanovą, pobierały nawet lekcje u tych samych mistrzów fortepianu. Poza tym, jak twierdzi wielu krytyków muzycznych, obydwie artystki łączy wrażliwość na barwę dźwięku.

Przybliżając postać urodzonej w Warszawie Alicji Fiderkiewicz, warto zaznaczyć, że wieku 7 lat była już uczennicą Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, a dwa lata później została przyjęta do Centralnej Szkoły Muzycznej przy Konserwatorium Moskiewskim w klasie fortepianu prof. Tatyany Kestner. Kontynuowała naukę w Liceum Muzycznym w Warszawie, po czym wstąpiła do Royal Northern College of Music w Manchesterze, studiując w klasie polskiego pianisty Ryszarda Baksta.

Osiadłszy na stałe w Manchesterze kontynuowała swoją karierę, występując z wieloma światowymi orkiestrami i współpracując z wieloma znanymi dyrygentami. Występowała w wielu krajach świata m. in: we Włoszech, Szwajcarii, Hiszpanii, Finlandii, w Izraelu, Malezji, Japonii i Stanach Zjednoczonych. W Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka, jest na stałe wykładowcą, prowadzi kursy mistrzowskie, jest też członkiem jury wielu prestiżowych konkursów pianistycznych. Pozostaje bardzo wrażliwą na wszelkie ludzkie nieszczęścia, uczestnicząc w wielu koncertach o charakterze charytatywnym.

Alicja Fiderkiewicz zaproponowała festiwalowej publiczności muzykę F. Schuberta, a dokładnie XXI Sonatę B-dur D.960. Wybór ten, połączony z kunsztem wykonawczym artystki, wprowadziły widownię w cudowny nastrój, dający wyciszenie i ukojenie. Momentami wystarczyło zamknąć oczy, aby znaleźć się w otoczeniu natury i wypełniających ją subtelnych dźwięków. Bogata harmonia, rzadko spotykana głębia ekspresji i zmieniające się nastroje, wszystko to można było dostrzec w Sonacie Schuberta w mistrzowskim wykonaniu Alicji Fiderkiewicz. To było brzmienie o niezwykłej urodzie! – Kto znał Tatianę Shebanovą, pełną ciepła i wewnętrznego spokoju, ten doceni wybór muzyki na ten wieczór, jakiego dokonała artystka – słychać było w kuluarach po zakończonym występie.

Marian Struś, 9 lut 2023


A beautiful tradition of the International Piano Forum is a special concert dedicated to Tatiana Shebanova, who died in 2011. It is a great tribute of the music community to this outstanding pianist, as well as music lovers from Sanok, who owe it to her that the Forum lasts, develops, enriching Polish culture. This year, the honor of performing in the "Tatiana Shebanova in memoriam" concert was given to: the great Polish pianist resident in Great Britain, ALICJA FIDERKIEWICZ, and the wonderful piano duo HYO & HYUK LEE from South Korea.

Recalling Tatiana Shebanova, editor Adam Rozlach emphasized how much she was connected with Sanok and the Forum, which was coming to life, and how she enjoyed its successive editions. Unfortunately, she passed away on March 1, 2011, but she left this project in good hands, patronizing it from Heaven.

This year, the invitation to participate in the concert was accepted by ALICJA FIDERKIEWICZ, which is unique because the artist, while studying at the Moscow Conservatory, knew Tatiana Shebanova, they even took lessons from the same piano masters. In addition, as many music critics claim, both artists share a sensitivity to sound timbre.

When discussing the figure of Alicja Fiderkiewicz, born in Warsaw, it is worth noting that at the age of 7 she was already a student at the Karol Szymanowski Music School in Warsaw. Karol Szymanowski in Warsaw, and two years later she was admitted to the Central School of Music at the Moscow Conservatory in the piano class of prof. Tatiana Kestner. She continued her education at the Secondary Music School in Warsaw, then entered the Royal Northern College of Music in Manchester, studying with the Polish pianist Ryszard Bakst.

Settling permanently in Manchester, she continued her career, performing with many world orchestras and collaborating with many well-known conductors. She has performed in many countries around the world, including Italy, Switzerland, Spain, Finland, Israel, Malaysia, Japan and the United States. In Great Britain, where he lives, he is a permanent lecturer, conducts master classes, and is also a member of the jury of many prestigious piano competitions. She remains very sensitive to all human misfortunes, participating in many charity concerts.

Alicja Fiderkiewicz offered the festival audience music by F. Schubert, specifically the 21st Sonata in B flat major, D.960. This choice, combined with the artist's performance skills, put the audience in a wonderful mood, giving calm and relief. Sometimes it was enough to close your eyes to be surrounded by nature and its subtle sounds. Rich harmony, rare depth of expression and changing moods could all be seen in Schubert's Sonata, masterfully performed by Alicja Fiderkiewicz. It was a sound of extraordinary beauty! – Those who knew Tatiana Shebanova, full of warmth and inner peace, will appreciate the artist's choice of music for this evening – it was heard in the lobby after the performance.

Marian Struś, February 9, 2023